Satelitný účet

Satelitný účet kultúry a kreatívneho priemyslu SR

Čo je satelitný účet?

  • je to podsystém národných účtov krajiny
  • buduje sa za špecifickú oblasť ekonomiky (kľúčové odvetvia) s cieľom zobraziť túto oblasť ekonomiky v podrobných klasifikáciách a členeniach, ktoré zvyčajne neumožňuje centrálny rámec systému národných účtov
  • kľúčové odvetvia v satelitnom účte sú zobrazené a analyzované v kontexte tabuľky dodávok a použitia, bilancuje sa strana zdrojov (ponuky) so stranou použitia (dopytu) konkrétneho kľúčového odvetvia ekonomiky
  • jeho úlohou je vyčísliť ekonomickú významnosť špecifickej oblasti ekonomiky

Satelitný účet kultúry a kreatívneho priemyslu SR:

  • metodicky i obsahovo vychádza zo záverečných dokumentov projektu ESSnet-Culture, ktorý vytvoril Eurostat v rokoch 2009-2012 a ktoré sa stali východiskom pri budovaní medzinárodných harmonizovaných štatistík o kultúre a vytvorili základ pre vypracovanie európskej štatistiky o kultúre a kreatívnom priemysle,
  • bol vytvorený ako podsystém národných účtov SR, ktorý vychádza z metodiky a konceptov systému národných účtov SR,
  • na základe tabuliek dodávok a použitia systému národných účtov a doplňujúcich zdrojov zo zisťovaní Štatistický úrad SR, Ministerstvo kultúry SR a iných administratívnych zdrojov dát sa odhadne aká je ekonomická významnosť sektora kultúry a kreatívneho priemyslu z pohľadu celého hospodárstva SR.

Satelitný účet kultúry a kreatívneho priemyslu SR poskytuje informácie:

  • z pohľadu odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu (jednotky poskytujúce služby v týchto odvetviach),
  • z pohľadu produktov súvisiacich s kultúrou a kreatívnym priemyslom (výrobky a služby kultúry a kreatívneho priemyslu vyprodukované všetkými odvetviami ekonomiky).

Zhrnutie výsledkov Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky:

         The summary results of the Satellite Account on Culture and Creative Industry of the Slovak Republic (2015-2020)

The summary results of the Satellite Account on Culture and Creative Industry of the Slovak Republic (2014-2019)

The summary results of the Satellite Account on Culture and Creative Industry of the Slovak Republic (2013-2018)

The summary results of the Satellite Account on Culture and Creative Industry of the Slovak Republic (2012-2017)

Podmienky poskytnutia ročných výsledkov Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky sú k dispozícii TU.