Stratégia KKP 2030

Info

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (stratégia KKP 2030) je pripravovaným kľúčovým strategickým dokumentom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jej zámerom je aktuálne sformulovať dlhodobé strategické ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepojiť tieto ciele s politikami iných rezortov s výhľadom do roku 2030. 

Stratégia KKP 2030 bude vychádzať z revízie výdavkov, ktorú spracoval Inštitút kultúrnej politiky, zo zhodnotenia dátovo podložených výsledkov, z vyhodnotenia stratégie kultúry 2014 – 2020, z iných čiastkových stratégií a medzinárodného kontextu. 

Výsledkom tvorby stratégie KKP 2030 bude niekoľko výstupov. Hlavným bude nelegislatívny materiál predložený vláde SR v závere roka 2022. Materiál predložený vláde SR bude ďalej spracovaný ako prehľadná publikácia s hlavnými tézami stratégie KKP 2030, ktorá bude voľne šíriteľná.

V kontexte situácie týkajúcej sa negatívneho vplyvu pandémie COVID19 sa absencia efektívneho komunikačného nástroja medzi verejným a súkromným sektorom pôsobiacim v KKP ukázala ako jeden z kľúčových faktorov negatívne ovplyvňujúcim  pohotové a adekvátne reakcie na vzniknutú krízovú situáciu.

Dôležité vlastnosti a metódy prípravy stratégie KKP 2030

participácia odbornej verejnosti, transparentnosť a objektívnosť

medzirezortný a medzisektorový prístup

princíp nadstraníckosti

dlhodobá perspektíva rozvoja kultúry

jednotná stratégia pre kultúrne sektory

celospoločenský dopad

adresné a konkrétne návrhy riešení s vyčísleným dopadom na rozpočet

rešpekt voči tvorcom a organizátorom v oblasti kultúry

prepojenie s medzinárodnými snahami o riešenie klimatickej krízy

Prečo je stratégia pre kultúru potrebná

ide o komplexný strategický materiál, ktorý bude pomenúvať výzvy, míľniky, ciele a merateľné indikátory pre oblasť kultúry v Slovenskej republike

bude obsahovať priority, vízie, konkrétne prostriedky ich naplnenia a pomenovanie súčasného stavu spĺňania cieľov kultúrnych politík s uvedenými nástrojmi na zlepšenie

slovenská kultúrna politika prejde na výsledkovo orientované riadenie rezortu a bude uvedený nový systém merania výsledkov

stratégia sa stane súčasťou systémov revízií výdavkov, ktoré sa majú opakovať ako spôsob posudzovania hodnoty za peniaze verejných prostriedkov na Slovensku

aktualizácia plánovania je nevyhnutná aj v súvislosti so zmenami v oblasti tvorby a manažmentu kultúry v postpandemickom období

zameria pozornosť politiky i verejnosti na globálne problémy a navrhne rámec pre ich riešenie (klimatická zmena, kríza demokracie a iné hrozby pre kultúru a celú spoločnosť)

Aktuálne informácie

Rozhovor v časopise Artalk.cz

Barbora Komarová sa rozprávala s Matúšom Bieščadom a Máriou Beňačkovou Riškovou o Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, o tom, pre koho je tento dokument určený, z akých častí sa skladá, čo znamená systém výsledkovo orientovanej kultúrnej politiky či o tom, ako bude prebiehať jeho implementácia.

Rozhovor je k dispozícii TU.

_________________________

Špeciálne vydanie newslettera

Špeciálne vydanie newslettera je venované medzirezortnému pripomienkovému konaniu a možnostiam zapojenia sa verejnosti do pripomienkového procesu Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030.

_________________________

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania.

Všetky relevantné  informácie, ako aj sprievodnú dokumentáciu nájdete na portáli Slov-lex TU.

Termín ukončenia MPK: 8. marec 2023

_________________________

Nové webové sídlo Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030

Na webovom sídle strategiakultury.sk nájdete mnoho zaujímavých informácií týkajúcich sa tvorcov  dokumentu, participatívneho  procesu tvorby či znenie dokumentu v plnom rozsahu.

_________________________

Prezentácia vízie a cieľov Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky usporiadalo 13. februára 2023  v priestoroch Slovenskej národnej galérie podujatie s cieľom prezentácie vízie a cieľov uvedenej stratégie verejnosti.
 
Do diskusie sa zapojili:
 
  • Radoslav Kutaš, štátny tajomník MK SR,
  • Mária Beňačková Rišková, gestorka tvorby Stratégie kultúry 2030,
  • Matúš Bieščad, generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky MK SR,
  • Stanislav Krajči, koordinátor tímu participácie a komunikácie tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030.
Podujatím sprevádzal Michal Hvorecký.
 
Záznam si môžete pozrieť TU.
_________________________
 

Konferencia k tvorbe stratégie KKP 2030

Ako súčasť tvorby stratégie pripravujeme konferenciu Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority), ktorá sa bude konať 16. a 17. mája 2022 v novej budove Slovenského národného divadla. 

Participácia

Dôležitou súčasťou procesu tvorby stratégie KKP 2030 je participácia odbornej verejnosti a širokospektrálne konzultácie so zástupcami inštitúcií, zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry i s odborníkmi aktívnymi v oblasti kultúrnej politiky. 

Na jeseň 2021 sa zišli prvé sektorové pracovné skupiny vyvážene zložené zo zástupcov zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry a zapojili sa do vytvorenia procesu pravidelného vyhodnocovania cieľov kultúrnych politík a stratégie kultúry. Výsledky týchto stretnutí spracúva Inštitút kultúrnej politiky, finálne dokumenty budú zverejnené na webovej stránke MK SR a použité ako podklad pre tvorbu stratégie KKP 2030.

Jednou z možností výmeny informácií a pohľadov na problematiku kultúry je konferencia zameraná na vyprofilovanie hlavných téz, ktoré má nová stratégia pre kultúru obsahovať. Na ňu bude nadväzovať práca ďalších pracovných skupín a stretnutia s verejnosťou i konzultovanie samotného materiálu stratégie s odbornou verejnosťou. 

Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel, ktorú v súčasnosti tvoria zástupcovia štátnej, regionálnej a miestnej samosprávy, univerzít a vybraných sektorových asociácií a inštitúcií, je jedným z poradných orgánov prípravného tímu stratégie KKP 2030.

Svoje otázky a podnety k tvorbe stratégie KKP 2030 posielajte na: strategia2030@culture.gov.sk

Kontakty

Svoje otázky a podnety posielajte na: strategia2030@culture.gov.sk

 

Mária Beňačková Rišková

gestorka tvorby stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

maria.riskova@culture.gov.sk

 

Matúš Bieščad

generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky

matus.biescad@culture.gov.sk

 

Erik Vilím

projektový manažér Inštitútu kultúrnej politiky

erik.vilim@culture.gov.sk