Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.pkkp.sk/.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázky na webovom sídle nemajú alternatívny popis.
 • Samostatný video záznam nemá alternatívnu informáciu, prípadne zvukovú stopu, [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)]
 • Pre multimediálne prvky sa neposkytujú alternatívy, videá nemajú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Dynamické multimediálne prvky]ámci usporiadania uvedená ako prvá [Kritérium 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Na sprostredkovanie informácie sa používajú texty vo forme obrázku – naskenované pdf. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Menu, ktoré sa otvorí pri zameraní myšou, nie je možné odstrániť pomocou Esc [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  Pomocou klávesnice sa nedá dostať k bočným tlačidlám. [Kritérium 2.1.1 Klávesnica]
 • PDF dokument nemá definované záložky. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • Webové sídlo nemá definovaný indikátor zamerania. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Pre výber podkategórií z hlavného menu je nutná trajektória. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
 • PDF dokument nemá definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Odkazy s anglickými názvami nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Vyhľadávací formulár nie je vhodne definovaný, výsledky sa zobrazujú už počas písania hľadanej frázy, [Kritérium úspešnosti 3.2.2 J Vstup používateľa]
 • Nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1. 
 • Syntaktická analýza – Používateľ nie je informovaný pomocou čítača NVDA (verzia 2020.4) o zobrazených výsledkoch vyhľadávania pod vyhľadávacím poľom. [Kritérium úspešnosti 4.1.3. Stavové správy
 • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
 • Pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam, 1.2.2 Titulky (nahraté vopred), 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)],
 • Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy, 1.3.2 Zmysluplné poradie, 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu a 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu],
 • Vizuálne znázornenie, na sprostredkovanie informácií je v niektorých prípadoch namiesto textu vo forme obrázkov [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov],
 • Vizuálne zobrazenie nasledujúcich prvkov nemá k susednej(-ým) farbe(-ám) kontrastný pomer najmenej 3:1 [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov],
 • Pri zmene obsahu implementovanom pomocou značkovacích jazykov môže dôjsť k strate funkčnosti [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu],
 • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať z klávesnice [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica, Kritérium úspešnosti],
 • Nie všetky informácie, ktoré sa automaticky aktualizujú je možné pozastaviť, zastaviť resp. skryť [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie],
 • Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov],
 • Webové stránky obsahujú názvy, ktoré neúplne popisujú ich tému alebo účel [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov],
 • Odkazy nie sú doplnené informáciou o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)],
 • Používateľom sa neuľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa],
 • Niektorý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí],
 • Prvky, ktoré majú v rámci súboru webových stránok rovnakú funkciu, nie sú vždy identifikované jednotne. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia],
 • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy].

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 3.5.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 3.5.2022.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese:kreativneforum@culture.gov.sk. Správcom obsahu je oddelenie kreativity a vzdelávania, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk