CREADIS3

CREADIS3 – Inteligentné a kreatívne regióny – európska iniciatíva v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), ktorá spája šesť európskych regiónov:

 • Regionálnu radu stredného Fínska, 
 • región Emilia Romagna (Taliansko), 
 • Vládny úrad Valónsko (Belgicko),
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
 • región Západného Grécka 
 • Regionálnu vládu Baskicka (Španielsko). 

Lídrom projektu bola Regionálna vláda Baskicka, oddelenie pre jazykovú politiku a kultúru. Projekt trval od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Cieľom tejto iniciatívy bolo prepojiť agendu verejných územných politík na rôznych úrovniach a dosiahnuť tak inovatívny rozvoj KKP prispievajúci k rozvoju ekonomiky.

Projekt ašpiroval na zlepšenie inštitucionálneho riadenia a posilnenie prínosu KKP na rozvoji daného regiónu. Obsahovo bol zložený zo šiestich čiastkových pilierov:

 • podporovať a rozvíjať viacúrovňovú spoluprácu na celom území a tým umožniť lepšiu súčinnosť medzi rôznymi orgánmi (v ktorých kompetencii je KKP) /1a/
 • lepšie formulovať kultúrnu a hospodársku politiku pre efektívne inovačné politiky KKP /1b/
 • podpora územnej atraktivity z medzinárodného hľadiska s cieľom zvýšiť prílev investícií do kreatívneho potenciálu daného regiónu a udržanie si talentov / kreatívnych podnikateľov /1c/
 • zlepšiť vzájomnú spoluprácu miestneho lokálneho ekosystému združení, asociácií, inkubátorov, univerzít, vedeckých parkov, atď. /2a/
 • zlepšiť vzájomnú spolupráca medzi kultúrnymi a technologickými odvetviami a vyvolať tak tzv. „spillover“ efekt /2b/
 • podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov prostredníctvom budovania kapacít a nových podnikateľských modelov pre výskumnú a inovatívnu infraštruktúru /2c/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako partner projektu, implementovalo aktivity pod čiastkovým cieľom 1a.

 

Výstupy v rámci projektu:

(realizované v roku 2018)

(realizované v roku 2019)

Hlavný výstup projektu – akčný plán bol schválený koncom roka 2019. Vychádza z metodológie programu Interreg Europe a je špecificky zameraný na napĺňanie cieľov stanovených v projekte CREADIS3. Implementačné obdobie akčného plánu je v súlade s dobou trvania tzv. druhej fázy projektu, t. j. roky 2020 až 2021. Vytvorenie Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel predstavuje hlavný výstup jeho realizácie. 

Záverečná konferencia projektu za účasti všetkých partnerov sa konala 22. apríla 2021, záznam z nej je dostupný online TU.