Vyhľadať
Close this search box.

Členovia

Problematika KKP prepája široké spektrum rôznych typov aktérov, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre jej ďalší efektívny rozvoj.

Členmi PKKP sú preto zástupcovia organizácií verejného, súkromného a tretieho sektora, príp. iné subjekty, ktoré predstavujú kľúčových partnerov so skúsenosťami v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ich úlohou je predovšetkým aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach Platformy, hlasovať o prerokovaných otázkach pracovnej skupiny (platí iba pre členov podskupiny A vzhľadom na výkonný charakter ich kompetencií), predkladať návrhy opatrení, riešení a odporúčania súvisiace s podporou a rozvojom kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, vyjadrovať sa k predloženým materiálom a informáciám    a prijímajú k nim závery.

Členstvo doposiaľ potvrdilo viac ako 70 organizácii. 

S ohľadom na ich rôznorodosť sú členovia PKKP rozdelení do štyroch podskupín: