Členovia

Problematika KKP prepája široké spektrum rôznych typov aktérov, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre jej ďalší efektívny rozvoj.

Členmi PKKP sú preto zástupcovia organizácií verejného, súkromného a tretieho sektora, príp. iné subjekty, ktoré predstavujú kľúčových partnerov so skúsenosťami v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ich úlohou je predovšetkým aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach Platformy, hlasovať o prerokovaných otázkach pracovnej skupiny (platí iba pre členov podskupiny A vzhľadom na výkonný charakter ich kompetencií), predkladať návrhy opatrení, riešení a odporúčania súvisiace s podporou a rozvojom kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, vyjadrovať sa k predloženým materiálom a informáciám    a prijímajú k nim závery.

Členstvo doposiaľ potvrdilo viac ako 70 organizácii. 

S ohľadom na ich rôznorodosť sú členovia PKKP rozdelení do štyroch podskupín: