Súčasné trendy neustále poukazujú na skutočnosť, že kultúrny a kreatívny potenciál daného územia predstavuje jednu z hlavných hnacích síl sociálnej a ekonomickej premeny území, a preto je nevyhnutné reflektovať túto realitu v rámci strategického prístupu k riešeniu problémov trvalo udržateľného a urbánneho rozvoja lokalít. Aj preto je podpora viacúrovňovej spolupráce na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni je kľúčovým faktorom rozvoja efektívnej spolupráce a kreatívneho ekosystému na Slovensku. 

Jedným z nástrojov, ktorým sa chce rezort kultúry priblížiť tvorcom politík v oblasti KKP na lokálnej a regionálne úrovni, je METODIKA TVORBY STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV V KULTÚRE A KREATÍVNOM PRIEMYSLE NA LOKÁLNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI, ktorá sa venuje procesom tvorby stratégií ako kľúčových dokumentov riadenia rozvoja KKP v podmienkach miest a samosprávnych krajov. Text uvedenej metodiky je k dispozícii na stiahnutie v závere článku po kliknutí na obrázok

Metodika nie je univerzálnym návodom na tvorbu stratégií pre KKP, ale referenčným rámcom obsahujúcim konkrétne postupy, ktoré môžu samosprávy využívať najmä pri navrhovaní stratégií, realizácii  analýz a mapovaní, implementácii opatrení a monitorovaní a hodnotení  ich výsledkov. 

Metodika poukazuje na úlohu kultúry v trvalo udržateľnom rozvoji a jej nezastupiteľné postavenie. Upozorňuje, že trvalo udržateľný rozvoj obcí, miest, regiónov a krajín nie je možný bez zastúpenia kultúry, ktorá má mať v koncepciách rovnocenné postavenie ako ďalšie komplexy (hospodárstvo, sociálna inklúzia a životné prostredie). Je nesmierne potrebné, aby tento prístup neostal len na teoretickej úrovni, ale aby sa pretransformoval aj do praxe zodpovedných subjektov vrátane územnej a štátnej správy.

 

Aký je cieľ metodiky? 

V najvšeobecnejšej rovine je cieľom poukázať na význam KKP pre hospodársky rozvoj, sociálnu, environmentálnu a kultúrnu oblasť na lokálnej a regionálnej úrovni. 

Metodika má zároveň:

 

Pre koho je metodika určená?

Dokument je určený:

 

Čo v metodike nájdete?

Z obsahového hľadiska sa metodika skladá z troch kapitol:

  1. KULTÚRA A KREATÍVNY  PRIEMYSEL  V KONTEXTE  LOKÁLNEHO A REGIONÁLNEHO  ROZVOJA: v teoretickej rovine popisuje problematiku interakcie KKP s územným rozvojom a zároveň sa uvádza konkrétne príklady dobrej praxe zo zahraničia.
  2. PRINCÍPY  MODERNÝCH  POLITÍK PRE KULTÚRU A KREATÍVNY PRIEMYSEL V RÁMCI ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY: formuluje princípy tvorby strategických dokumentov, ktoré by mali mať tvorcovia územných politík na pamäti pri zostavovaní strategických dokumentov pre KKP.
  3. STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE V KULTÚRE A KREATÍVNOM PRIEMYSLE: poskytuje praktické informácie o strategickom plánovaní v kultúre a kreatívnom priemysle pre tvorcov politík na miestnej a regionálnej úrovni. Vzhľadom na odlišné podmienky obcí, miest a regiónov metodika nemá snahu unifikovať súbor krokov, ale skôr poskytnúť súbor „inšpirácií“ – metód, postupov a nástrojov, ktoré je možné využiť pri strategickom plánovaní, rozdelené podľa štyroch základných fáz:

 

Súčasťou metodiky je tiež zoznam odporúčanej literatúry, kde nájdete zaujímavé tipy na témy ako:

 

Vzhľadom na možnosti poznačené dôsledkami pandémie covid-19, ktoré zredukovali časové aj personálne kapacity na MK SR, bola formulovaná metodika prevažne na základe sekundárnych zdrojov. Preto ju vnímame ako prvý východiskový materiál, resp. živý dokument, ktorý ponúka teoretické aj praktické poznatky o tvorbe strategických dokumentov pre kultúru a kreatívny priemysel na lokálnej a regionálnej úrovni. 

Ambíciou je overovať ju prostredníctvom nadväzujúcich pracovných stretnutí a prezentácií s tvorcami politík, tak aby bola ďalej aktualizovaná o ich praktické skúsenosti. Veríme, že týmto spôsobom bude ešte viac korešpondovať s aktuálnymi podmienkami v Slovenskej republike, ktoré sa za posledné dva roky značne zmenili.

Metodiku si môžete stiahnuť tu: