Manifest

Manifest Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel (Manifest) je prvým strategickým dokumentom PKKP. 

Predmetný dokument sa usiluje o zvyšovanie povedomia v oblasti KKP vo vzťahu k odbornej i laickej verejnosti, ako aj významu spolupráce medzi rezortmi, sektormi, samosprávami a ďalšími subjektmi KKP. V dlhodobom kontexte je základným krokom vedúcim k posilneniu pozitívneho efektu KKP vo všetkých oblastiach života spoločnosti. 

Manifest predstavuje ideové východiská a princípy pre spoluprácu členov Platformy v oblasti podpory KKP zameriavajúce sa na 10 kľúčových princípov tvorby a implementácie modernej kultúrnej politiky:

  1. SYSTEMATICKÁ A FUNKČNÁ MEDZISEKTOROVÁ A VIACÚROVŇOVÁ SPOLUPRÁCA
  2. PARTICIPÁCIA (OTVORENÁ KOMUNIKÁCIA)
  3. ŠÍRENIE POVEDOMIA A VÝMENA SKÚSENOSTÍ
  4. MAPOVANIE A SLEDOVANIE VPLYVOV 
  5. PODPORA KULTÚRNEJ ROZMANITOSTI A MEDZIKULTÚRNEHO DIALÓGU
  6. PODPORA KULTÚRNEJ AJ EKONOMICKEJ HODNOTY PRODUKTOV KKP
  7. PRÍSTUP KU KULTÚRE (VRÁTANE INFRAŠTRUKTÚRY)
  8. VZDELÁVANIE
  9. VYTVÁRAŤ A PODPOROVAŤ STIMULUJÚCE PROSTREDIE PRE KULTÚRU A KKP (VRÁTANE FINANCOVANIA A LEGISLATÍVY)
  10. PODPORA PODNIKANIA, INOVÁCIÍ, CESTOVNÉHO RUCHU A KVALITY ŽIVOTA V RÁMCI TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ÚZEMNÉHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA