Vyhľadať
Close this search box.

Konferencie PKKP

Konferencia predstavuje výročné podujatie PKKP, zameriava sa na aktuálne témy z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zároveň má ambíciu zvyšovať povedomie o tejto oblasti aj u širšej verejnosti.

/Tretia/ Konferencia PKKP 2023:

Téma:     

Dobre spravovaná kultúra – Systémové zmeny podmienok pre subjekty v kultúre

Konferencia nadväzuje na v júni tohto roka schválenú Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky do roku 2030.

Dátum a miesto konania:

18. september 2023
Slovenská národná galéria (kinosála), Riečna 1, 815 13  Bratislava

19. september 2023
Vodárenské múzeum, Devínska cesta 5364, 841 04  Bratislava

Čo bolo obsahom /tretej/ Konferencie PKKP?

Konferencia sa tematicky zamerala na dôležité aspekty tvorby verejných politík v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Tretí ročník konferencie ponúkol účastníkom diskusie na vybrané témy naviazané na strednodobé a dlhodobé opatrenia schválenej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR do roku 2030.

Cieľom podujatia bola verejná diskusia, participácia relevantných aktérov a aktérok aktívne pôsobiacich v jednotlivých odvetviach, ako aj získanie širokého spektra príspevkov venujúcich sa potrebe zlepšenia podmienok subjektov pôsobiacich v kultúre, ich zadefinovaniu, ako aj rozšíreniu zdrojov financovania, či upriameniu pozornosti na význam spolupráce. 

Konferencia sa uskutočnila, vzhľadom na kapacity priestorov a veľký záujem zo strany odbornej aj širšej verejnosti, v hybridnej forme. Prvý deň podujatia bol vysielaný aj online na sociálnych sieťach Ministerstva kultúry SR, kde nájdete aj odkaz na záznam. Záujemcovia a záujemkyne mohli využiť možnosť položiť svoje otázky cez aplikáciu Slido po zadaní #dobrakultura. Konferencia bola zároveň tlmočená do posunkového jazyka.

K dispozícii na stiahnutie je stále program konferencie, v ktorom nájdete spolu s časovým harmonogramom aj anotácie jednotlivých panelov a mená diskutujúcich. 

Prvý deň bol tematicky rozdelený do troch častí: obsahom prvého bloku bol verejný záujem v oblasti kultúry, téma rámcujúca prostredie – nazeranie na kultúru a rolu, ktorú napĺňa či má v spoločnosti plniť. Témou druhej nadväzujúcej časti boli ciele kultúrnej politiky a ich využitie pre definovanie dostupnej a kvalitnej kultúry a jej spoločenských dopadov. Tretí blok uzatvorila téma potreby a významu spolupráce. 

Druhý deň boli formou okrúhlych stolov pre pozvaných účastníkov a účastníčky hlbšie rozdiskutované kľúčové témy nadväzujúce na zlepšovanie podmienok pre aktérov a aktérky v kultúre, pod jednotným názvom zámery pre Zákon o kultúre. Predstavené boli výstupy z pracovných skupín, ktoré pracovali na definícii fyzických a právnických osôb v kultúre, spôsoboch financovania v kultúre a na ďalších komponentoch potrebných pre pristúpenie k systémovým zmenám. Z obsahu druhého dňa bude vyhotovený záznam. 

Moderátorom podujatia: Oliver Rehák.

Okrúhle stoly viedli gestori tematických pracovných skupín: Zuzana Ivašková a Marcel Čas.

Foto: Adam Šakový

Hlavný organizátor:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Spolupráca:

Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel MK SR, Inštitút kultúrnej politiky MK SR, Slovenská národná galéria, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Fotogaléria:

© Matej Kautman,  Ministerstvo kultúry SR

Archív

Téma: Kultúra a náš svet /Vízie a kontexty – Výzvy a priority/

Konferencia pri príležitosti tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Dátum konania: 16. a 17. mája 2022

Miesto konania: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Program

Rečníci

Videoanketa

Záznam

Galéria

O čom bola /druhá/ Konferencia PKKP?

Druhý ročník konferencie Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel sa konal 16. a 17. mája 2022 pod názvom Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority). Konferencia ponúkla účastníkom rôzne mierky pohľadu na kultúru v súčasnom svete, od globálneho pohľadu po úzko špecializované prístupy. 

Cieľom konferencie boli najmä diskusia, participácia odbornej verejnosti a získanie dôležitých vstupov a príspevkov do pripravovanej stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (ďalej iba stratégia KKP 2030).

Počas prvého dňa sa program zameral na jasné vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza  kultúra a kreatívny sektor na Slovensku, a vízie kultúry v súčasnom svete. Tvorbe stratégie KKP 2030 boli venované popoludňajšie panelové diskusie a prezentácie zamerané na spoluprácu a možnosti prepojenia rôznych strategických dokumentov, na záver dňa zástupcovia prípravného tímu stratégie predstavili filozofiu a metódy jej tvorby.

Druhý deň patril pracovným skupinám, ktoré  diskutovali o aktuálnych potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte súčasných spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Spoločne identifikovali priority kultúrnej politiky na najbližšie roky a načrtli ich zoradenie podľa dôležitosti/naliehavosti.

S dôrazom na široký záber názorov a podnetov priamo z aktívneho prostredia kultúry boli na konferencii zastúpení aktéri naprieč kultúrnymi a kreatívnymi odvetiami. Zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva kultúry SR (MK SR) a zriaďovaných organizácií MK SR, ako aj iných orgánov štátnej správy, taktiež zástupcovia samosprávy, poradných orgánov ministerky kultúry, profesijných organizácií, zoskupení, členovia Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel MK SR, zástupcovia nezriaďovanej kultúry a iní.

Konferencia sa uskutočnila fyzicky a úvodná časť je dostupná aj online na profile Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. Prezentácie boli s cieľom archivácie a ďalšieho spracovania nahrávané.

Téma: Medzirezortné spolupráca v oblasti strategickej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Dátum a miesto konania: 15. decembra 2020, online

Program: Diskusia mala za úlohu nielen posilniť dialóg medzi ministerstvami v oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ale aj poukázať na jeho význam pre jednotlivé rezorty. Diskusia akcentovala potrebu spolupráce zodpovedných subjektov v nastavovaní a implementácii podporných mechanizmov pre kultúrny a kreatívny priemysel. Týmto spôsobom chce upozorniť na fakt, že kultúrny a kreatívny priemysel nie je možné chápať len v úzkom vymedzení kultúrnej politiky, nakoľko prekračuje kompetencie ministerstva kultúry, ale v kontexte viacerých politík. Ostatné rezorty taktiež disponujú vlastnými podpornými mechanizmami, ktoré by mali byť nastavované vo vzájomnej nadväznosti.

Záznam

Archív článkov: