Konferencie PKKP

Konferencia predstavuje výročné podujatie PKKP, zameriava sa na aktuálne témy z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zároveň má ambíciu zvyšovať povedomie o tejto oblasti aj u širšej verejnosti.

/Druhá/ Konferencia PKKP 2022:

Téma:     

Kultúra a náš svet /Vízie a kontexty – Výzvy a priority/

Konferencia pri príležitosti tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Dátum konania:

16. a 17. mája 2022

Miesto konania:

Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava

O čom bola /druhá/ Konferencia PKKP?

Druhý ročník konferencie Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel sa konal 16. a 17. mája 2022 pod názvom Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority). Konferencia ponúkla účastníkom rôzne mierky pohľadu na kultúru v súčasnom svete, od globálneho pohľadu po úzko špecializované prístupy. 

Cieľom konferencie boli najmä diskusia, participácia odbornej verejnosti a získanie dôležitých vstupov a príspevkov do pripravovanej stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (ďalej iba stratégia KKP 2030).

Počas prvého dňa sa program zameral na jasné vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza  kultúra a kreatívny sektor na Slovensku, a vízie kultúry v súčasnom svete. Tvorbe stratégie KKP 2030 boli venované popoludňajšie panelové diskusie a prezentácie zamerané na spoluprácu a možnosti prepojenia rôznych strategických dokumentov, na záver dňa zástupcovia prípravného tímu stratégie predstavili filozofiu a metódy jej tvorby.

Druhý deň patril pracovným skupinám, ktoré  diskutovali o aktuálnych potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte súčasných spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Spoločne identifikovali priority kultúrnej politiky na najbližšie roky a načrtli ich zoradenie podľa dôležitosti/naliehavosti.

S dôrazom na široký záber názorov a podnetov priamo z aktívneho prostredia kultúry boli na konferencii zastúpení aktéri naprieč kultúrnymi a kreatívnymi odvetiami. Zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva kultúry SR (MK SR) a zriaďovaných organizácií MK SR, ako aj iných orgánov štátnej správy, taktiež zástupcovia samosprávy, poradných orgánov ministerky kultúry, profesijných organizácií, zoskupení, členovia Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel MK SR, zástupcovia nezriaďovanej kultúry a iní.

Konferencia sa uskutočnila fyzicky a úvodná časť je dostupná aj online na profile Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. Prezentácie boli s cieľom archivácie a ďalšieho spracovania nahrávané.

Galéria:

Foto: Adam Šakový

Archív

Téma: Medzirezortné spolupráca v oblasti strategickej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Dátum a miesto konania: 15. decembra 2020, online

Program: Diskusia mala za úlohu nielen posilniť dialóg medzi ministerstvami v oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ale aj poukázať na jeho význam pre jednotlivé rezorty. Diskusia akcentovala potrebu spolupráce zodpovedných subjektov v nastavovaní a implementácii podporných mechanizmov pre kultúrny a kreatívny priemysel. Týmto spôsobom chce upozorniť na fakt, že kultúrny a kreatívny priemysel nie je možné chápať len v úzkom vymedzení kultúrnej politiky, nakoľko prekračuje kompetencie ministerstva kultúry, ale v kontexte viacerých politík. Ostatné rezorty taktiež disponujú vlastnými podpornými mechanizmami, ktoré by mali byť nastavované vo vzájomnej nadväznosti.

Záznam

Archív článkov: