Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030

Ministerstvo kultúry pripravuje Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu 2030

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (ďalej stratégia KKP 2030) je pripravovaným strategickým dokumentom, ktorého zámerom je aktuálne sformulovať dlhodobé strategické ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepojiť tieto ciele s politikami iných rezortov s výhľadom do roku 2030. 

Stratégia KKP 2030 bude vychádzať z revízie výdavkov na kultúru, ktorú spracoval Inštitút kultúrnej politiky, zo zhodnotenia dátovo podložených výsledkov, z vyhodnotenia stratégie rozvoja kultúry 2014 – 2020, z iných čiastkových stratégií a medzinárodného kontextu. Výsledkom tvorby stratégie KKP 2030 bude niekoľko výstupov. Hlavným bude nelegislatívny materiál predložený vláde SR v závere roka 2022. Materiál predložený vláde SR bude ďalej spracovaný ako prehľadná publikácia s hlavnými tézami stratégie KKP 2030, ktorá bude voľne šíriteľná.

Ministerstvo kultúry začalo prácu na stratégii ešte v roku 2021. Súčasťou príprav boli okrem iného aj online konzultácie s takmer 200 odborníčkami a odborníkmi. Dôležitou fázou v procese prípravy bude obdobie od mája do septembra 2022, kedy bude prebiehať tvorba samotného dokumentu v spolupráci so zástupcami kultúry a kreatívneho priemyslu. Súčasťou tejto fázy bude aj odborná konferencia 16. a 17. mája v novej budove SND, ktorej cieľom je diskusia o východiskách a vízii kultúry na Slovensku do roku 2030. Témou diskusií budú tiež aktuálne potreby, priority a výzvy v kultúrnej oblasti, a to predovšetkým v kontexte súčasných spoločenských, politických a environmentálnych zmien.

„Kultúra a kreatívny sektor tvoria hodnoty, ktoré ovplyvňujú naše správanie sa, naše myslenie a životnú filozofiu. Napriek tomu sa stretávame aj s nedocenením jej tvorcov a problémy kultúrnych inštitúcií sú na okraji záujmu. Strategický materiál tohto rozsahu stanoví priority kultúrnej politiky tak, aby sme dokázali systematicky riešiť dlhodobé problémy kultúry, ale aj reagovať na aktuálne výzvy. Klimatická zmena, kríza demokracie, postpandemická situácia, vojna v Európe – na všetky tieto výzvy musíme pri tvorbe stratégie myslieť. Chceme jasne a otvorene pomenovať súčasný stav, prediskutovať s odbornou verejnosťou spoločné vízie kultúry a nájsť prieniky s inými strategickými materiálmi,“ hovorí Mária Beňačková Rišková, gestorka tvorby stratégie KKP 2030.

Viac informácií o Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 nájdete TU, alebo na tejto webovej stránke v rámci menu “Stratégia KKP 2030”.