O PKKP

V roku 2020 vytvorilo Ministerstvo kultúry SR v reakcii na rastúci význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP”) na Slovensku, ako aj na efektívny dialóg, ktorý rezort kultúry viedol s členmi dočasnej pracovnej skupiny s cieľom riešiť následky spojené so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti kultúry, pracovnú skupinu s názvom Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel  (ďalej len „Platforma” alebo „PKKP”). 

V kontexte situácie týkajúcej sa negatívneho vplyvu pandémie COVID19 sa absencia efektívneho komunikačného nástroja medzi verejným a súkromným sektorom pôsobiacim v KKP ukázala ako jeden z kľúčových faktorov negatívne ovplyvňujúcim  pohotové a adekvátne reakcie na vzniknutú krízovú situáciu.

Cieľ

Hlavným cieľom PKKP je akcentovať potenciál KKP pre rozvoj spoločnosti u všetkých dôležitých aktérov pôsobiacich v tejto oblasti na Slovensku a zapojiť ich do procesu tvorby systematických riešení,  podporných opatrení a strategického smerovania  tejto oblasti s cieľom vytvárať priaznivé podmienky pre KKP na Slovensku.

To umožní Ministerstvu kultúry SR systematicky koordinovať rozvoj KKP na vnútroštátnej úrovni, ako aj na regionálnej/miestnej úrovni, čím prispeje k znásobeniu pozitívneho vplyvu opatrení na celý kreatívny ekosystém na Slovensku.

Ambícia

Ambíciou Platformy je usilovať sa prostredníctvom svojich aktivít najmä o:

Prepojenie kľúčových aktérov v oblasti KKP, s cieľom systematicky koordinovať koncepčné a strategické smerovanie KKP

Zlepšenie vzájomnej informovanosti o aktivitách v oblastiach podpory KKP a realizovaných činnostiach, a tak zvyšovať povedomie o fungovaní kreatívnych ekosystémov;

Zviditeľnenie pozitívneho vplyvu KKP na hospodárskom rozvoji ekonomiky štátu a poukázať na jeho potenciál pre rozvoj spoločnosti v kontexte sociálneho, environmentálneho a trvalo udržateľného rozvoja,

Mapovanie potrieb jednotlivých sektorov KKP a na ich základe prinášať adekvátne riešenia.

Zastúpenie

Vzhľadom na široké zameranie a rozsah tejto oblasti sa PKKP venuje vybraným témam súvisiacim s podporou a rozvojom kultúry a kreativity, malého a stredného podnikania, inovácií, zamestnanosti, trvalo udržateľného mestského a regionálneho rozvoja, ekonomického a sociálneho rozvoja, vzdelávania (s dôrazom na vzdelávanie profesionálov v kultúre a KKP), cestovného ruchu, internacionalizácie a pod.

Zastúpenie v Platforme majú rôzne odvetvia KKP, a to: hudba, scénické, tanečné a vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, ale i dizajn a súčasné remeslá, architektúra, reklama, audiovízia, literatúra, médiá, herný priemysel a prierezové odvetvia. Členstvo doposiaľ potvrdilo viac ako 70 organizácii.

S ohľadom na ich rôznorodé zameranie sú členovia PKKP rozdelení do štyroch podskupín:

štátna správa a ďalšie orgány a inštitúcie štátnej správy;

územná samospráva (obecná a regionálna);

výskumné a vzdelávacie inštitúcie;

sektorové združenia a iné subjekty pôsobiace v rôznych odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu a jeho príbuzných odvetviach.

Činnosť, zloženie, spôsob rokovania a hlasovania pracovnej skupiny, zánik členstva a náklady na pracovné stretnutie definuje Štatút pracovnej skupiny na viacúrovňovú a medzisektorovú spoluprácu zameranú na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v SR.