Pracovná cesta v Prahe, časť 1

V apríli 2024 sme sa zúčastnili na Pražskom kultúrnom fóre (PKF). Cieľom našej zahraničnej pracovnej cesty bola diskusia o aktuálnych trendoch v strategickom smerovaní kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ako aj nadviazanie a prehlbovanie kontaktov s hlavnými aktérmi pôsobiacimi v tejto oblasti v Českej republike. Nosnou témou tohtoročného podujatia bol Člověk kulturní? Známe ho a víme, co chce a potřebuje?, a teda zber, využívanie a vyhodnocovanie dát pre rozvoj a riadenie kultúry v meste.

Súčasťou programu boli prezentácie nových mestských dátových nástrojov pre rozvoj kultúry a prezentáciu výskumu kultúrneho správania pražských obyvateľov MAPK a Evaluart.

Usporiadateľom Pražského kultúrneho fóra je Kreatívna Praha, s ktorými sa systematicky snažíme o budovanie vzťahov a výmennú skúsenosti.

MAPK je nový dátový nástroj, ktorý poskytuje prehľad používateľom o kultúrnych akciách,  infraštruktúre kultúrnych inštitúcií a subjektov v Prahe. Súčasťou mapy sú informácie, ktoré si možno vyfiltrovať podľa záujmu ako cenová mapa, cyklotrasy, hluková mapa, kriminalita, pamiatková ochrana, zóny plateného státia, verejné toalety, stavebné zámery, pocitová mapa atď.

Kľúčovou súčasťou projektu MAPK – kultúrna mapa Prahy sú aj tzv. prehľady, ktoré umožňujú zobrazovanie dát v zrozumiteľnej a interaktívnej podobe v rámci štyroch oblastí podľa potrieb užívateľa.

Sú nimi kultúrna infraštruktúra, kultúrne akcie, prehľad informácií o kultúrnych a kreatívnych odvetviach alebo kultúrne správanie obyvateľov Prahy.

Projekt EVALUART má slúžiť ako nástroj pre evaluáciu a rozvoj kultúrnych organizácií. Mal by podporovať koncepčnú prácu v kultúre a tiež posilňovať prácu s dátami v organizáciách. Projekt reaguje na potreby odboru kultúry a pražských kultúrnych organizácií, ktoré chcú posilniť znalosť svojho publika a zmapovať kultúrny dopyt obyvateľov Prahy. Vďaka spojeniu týchto informácií bude možné lepšie pomenovať, ktoré oblasti, žánre či cieľové skupiny nie sú dostatočne saturované kultúrnou ponukou.