Ako na tvorbu územných strategických dokumentov pre KKP? Nová metodika je tu pre vás!

Teší nás, že vám môžeme predstaviť materiál s názvom METODIKA TVORBY STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV V KULTÚRE A KREATÍVNOM PRIEMYSLE NA LOKÁLNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI, ktorá sa venuje procesom tvorby stratégií ako kľúčových dokumentov riadenia rozvoja KKP v podmienkach miest a samosprávnych krajov.

Prečo metodika vznikla?

Súčasné trendy neustále poukazujú na skutočnosť, že kultúrny a kreatívny potenciál daného územia predstavuje jednu z hlavných hnacích síl sociálnej a ekonomickej premeny území, a preto je nevyhnutné reflektovať túto realitu v rámci strategického prístupu k riešeniu problémov trvalo udržateľného a urbánneho rozvoja lokalít. 

Aký je cieľ metodiky? 

V najvšeobecnejšej rovine je cieľom poukázať na význam KKP pre hospodársky rozvoj, sociálnu, environmentálnu a kultúrnu oblasť na lokálnej a regionálnej úrovni. 

Metodika má zároveň:

  • poskytnúť referenčný rámec obsahujúci konkrétne postupy, ktoré môžu samosprávy využívať v oblasti strategického plánovania rozvoja KKP,
  • podnietiť územné samosprávy k efektívnemu využívaniu zdrojov a uvoľňovaniu nedostatočne využívaného kultúrneho a kreatívneho potenciálu,
  • stimulovať zástupcov samospráv k tvorbe a implementácii strategických dokumentov v oblasti KKP, 
  • poskytnúť príklady dobrej praxe zo SR a zahraničia.

Pre koho je metodika určená?

Dokument je určený:

  • tvorcom verejných politík na lokálnej a regionálnej úrovni zodpovedných za využívanie kultúrnych a kreatívnych zdrojov v území,
  • výskumným a vzdelávacím inštitúciám, subjektom štátnej správy či pracovníkom regionálnych rozvojových agentúr. 

Z obsahového hľadiska sa metodika skladá z troch kapitol, ktoré najskôr v teoretickej rovine popisujú problematiku interakcie KKP s územným rozvojom. V ďalšej kapitole sa zameriava priamo na stratégie vedené kultúrou a ponúka príklady dobrej praxe zo zahraničia. Následne formuluje princípy tvorby strategických dokumentov, ktoré by mali mať tvorcovia územných politík na pamäti pri zostavovaní strategických dokumentov pre KKP.

Súčasťou dokumentu je tiež zoznam odporúčanej literatúry, kde nájdete zaujímavé tipy na témy ako:

  • teoretické súvislosti KKP; 
  • kultúra a kreatívny priemysel a územný rozvoj; 
  • kvantitatívny a kvalitatívny zber dát a ich vyhodnocovanie,
  •  mapovanie alebo tvorba stratégií a ich príklady.

Metodiku si môžete stiahnuť na podstránke určenej Metodike TU.

Prajeme príjemné čítanie!