Kultúra v štyroch dejstvách

Meno autora: Zuzana Révészová, Adam Gajdoš, Marianna Mrva, Marek Mathias, Michaela Šedovič, Matej Vanoch

Anotácia: Text prináša aktuálny sociologický pohľad na kultúru, ktorá je v ňom vnímaná nielen ako umenie a estetika, ale v širšom ponímaní, ako komplex zahŕňajúci znalosti, zvyky, obyčaje, morálku, umenie, vieru, či zákony. Kniha je rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá časť knihy je venovaná fenoménu kultúrnej všežravosti a skúma rôznorodú kultúrnu spotrebu v súvislosti s vybranými hodnotami a postojmi ľudí na Slovensku. Druhá časť sa zaoberá zmenami, ktorými prechádza rodina a analyzuje mieru akceptácie alebo odmietania nových rodinných foriem. Tretia časť rozoberá fenomén kultúrnej pamäti, ktorá je základnou zložkou našej kultúrnej identity a ukazuje sympatie a antipatie k jednotlivým historickým osobnostiam a udalostiam. Posledná časť sa venuje dôležitosti dôvery ako stabilizačného prvku v demokratickej spoločnosti a mapuje aktuálnu situáciu na Slovensku.

Rok vydania: 2019

Jazyk: slovenský

Link na publikáciu: http://www.nocka.sk/kultura-v-styroch-dejstvach/?fbclid=IwAR0WuqHrDVgsl8GAYl9HHQGfRW11MF-o2_G_KaTcrGRip0bJtZ9x1tZ5_JI