Aký je stav strategických dokumentov pre KKP v našich regiónoch a krajských mestách?

V druhej polovici roka 2022 sme realizovali dotazníkový prieskum zameraný na mapovanie súčasného stavu tvorby strategických dokumentov pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu na miestnej a regionálnej úrovni v Slovenskej republike. Respondentmi uvedeného dotazníka boli členovia PKKP zastúpení v podskupine územnej samosprávy. Do prieskumu sa zapojilo 17 zástupcov z miestnej a regionálnej samosprávy.

Výsledky dotazníka poukázali, že predstavitelia územnej samosprávy majú záujem rozvíjať tému kultúry a kreatívneho priemyslu v strategickej rovine rozvoja miest a regiónov.  Prehľad aktuálne pripravovaných, ale aj už schválených dokumentov nájdete v rámci celého znenia výsledkov dotazníka (viď. odkaz v závere článku).

   

K zvýšeniu motivácie prispelo vyhlásenie výzvy na získanie titulu EHMK 2026. Do predmetného prieskumu sa zapojilo šesť z kandidujúcich miest, ktoré v súčasnosti v rôznej miere využívajú pripravenú stratégiu pre nastavovanie mestských politík. Dotazník ukázal, že z hľadiska dĺžky trvania prevažujú dlhodobé stratégie a tematického vymedzenia ide o integrované územné stratégie. 

   

Pri zostavovaní predmetných stratégií subjekty kládli dôraz na participatívne metódy v získavaní dát o stave kultúry a KKP a zároveň aj pri navrhovaní opatrení. Do participatívnych procesov bola prevažne pozývaná odborná verejnosť, ale v niektorých prípadoch aj laická verejnosť. Priemernou dĺžkou trvania tvorby strategických dokumentov v prieskume bolo približne 20 mesiacov. Aj výsledky ukazujú, že hlavnými problémami sú dôsledky pandémie, nedostatočné kapacity, chýbajúce dáta a problematická spolupráca medzi subjektmi.

   

Z realizovaného prieskumu tiež vyplýva, že 88 % zo sledovaných strategických dokumentov tvoria integrované stratégie. K najsilnejším prienikom v nich dochádza medzi kultúrou, kultúrnym dedičstvom, kreatívnym priemyslom a cestovným ruchom.  

Celé znenie vyhodnotenia dotazníka si prečítajte TU.

Výsledky dotazníka sú taktiež prílohou pripravovanej Metodiky tvorby strategických dokumentov pre kultúru a kreatívny priemysel na lokálnej a regionálnej úrovni.

Aký je cieľ metodiky? 

V najvšeobecnejšej rovine je cieľom vyššie metodiky poukázať na význam KKP pre hospodársky rozvoj a ich pozitívny vplyv na sociálnu, environmentálnu a kultúrnu oblasť na lokálnej a regionálnej úrovni. Metodika má ambíciu podnietiť zodpovedné subjekty územnej samosprávy k efektívnemu využívaniu zdrojov a uvoľňovaniu nedostatočne využívaného kultúrneho a kreatívneho potenciálu. Metodika nemá predstavovať univerzálny návod pre tvorbu stratégií pre KKP, ale referenčný rámec obsahujúci konkrétne, overené postupy, ktoré môžu samosprávy využívať najmä pri navrhovaní stratégií, realizácii analýz a mapovaní, implementácii opatrení a monitorovaní a hodnotení výsledkov. 

Prečo metodika vznikla?

Súčasné trendy neustále poukazujú na skutočnosť, že kultúrny a kreatívny potenciál daného územia predstavuje jednu z hlavných hnacích síl sociálnej a ekonomickej premeny území, a preto je nevyhnutné reflektovať túto realitu v rámci strategického prístupu k riešeniu problémov trvalo udržateľného a urbánneho rozvoja lokalít. 

Pre koho je metodika určená?

Metodika je určená predovšetkým pre tvorcov verejných politík na lokálnej a regionálnej úrovni riadiacich využívanie kultúrnych a kreatívnych zdrojov v území. Je určená hlavne pracovníkom oddelení kultúry, príp. oddelení cestovného ruchu, projektov a stratégií, mestského alebo regionálneho rozvoja obecných a mestských úradov a úradov samosprávnych krajov v SR.

Metodiku momentálne finalizujeme a zverejníme v priebehu niekoľkých dní, sledujte nás!